HISTORIE STANOVY
 

Občanské sdružení NAŠE DĚTI, z.s. - STANOVY SPOLKU

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Občanské sdružení NAŠE DĚTI, z.s. (dále jen „spolek“)
2. Sídlo: Svitavy

Čl. II Právní postavení spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, samosprávný svazek členů spolčujících se na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.

Čl. III Účel a činnosti spolku

1. Účelem spolku je organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže.
2. Hlavní činností spolku je pořádání letních dětských táborů a dalších volnočasových aktivit dětí a mládeže a přátel spolku v průběhu roku. Pro dosažení výše uvedeného účelu spolek (mimo jiné):
a) provozuje obecně prospěšné činnosti v oblasti organizace volného času pro děti a mládež, zejména prostřednictvím:
i. organizace volného času pomocí her, soutěží a sportu;
ii. zajištění ubytování, stravování a dalšího potřebného zázemí a souvisejících činností pro účastníky táborů a dalších pobytů; a
iii. zaměřením se mimo jiné i na děti a mládež se sociálním znevýhodněním;
b) udržuje a provozuje pronajatou táborovou základnu;
c) provozuje a udržuje rekreační a sportovní zařízení, která spolek užívá;
d) zajišťuje vzdělávání a odbornou přípravu členů spolku, popřípadě dalších zájemců o problematiku práce s dětmi;
e) provozuje webové stránky spolku;
f) prezentuje vlastní činnost prostřednictvím médií a dalšími vhodnými způsoby propagace;
g) po dohodě s majitelem táborové základny se může zapojit do oprav táborové základny.
3. Případný zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl. IV Členství ve spolku

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky podané členem výbor spolku nejpozději na své nejbližší schůzi po obdržení písemné přihlášky. Za přihlášku se považuje i řádně vyplněná přihláška podaná emailem.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Dokladem členství je schválení členství vydané výborem.
5. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením doručeným výboru;
b) úmrtím člena;
c) u právnické osoby jejím zrušením;
d) zánikem spolku;
e) zrušením členství valnou hromadou.

Čl. V Práva a povinnosti členů spolku

1. Člen spolku má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku;
b) volit do orgánů spolku;
c) být volen do orgánů spolku;
d) obracet se na orgány spolku s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření;
2. Člen spolku má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku;
b) dbát o dobré jméno spolku a počínat si tak, aby svým jednáním nezpůsobil spolku škodu nebo jinou újmu;
c) podílet se na plnění činností plynoucích z účelu spolku;
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
e) chránit podle svých možností majetek spolku, nepoškozovat jej, přispívat k jeho hospodárnému využití, ochraně proti zneužití, zničení nebo odcizení;
f) chránit životní prostředí a přispívat k jeho zvelebování.
3. Členové spolku nemají povinnost platit členské příspěvky.
4. Člen spolku, který plní úkoly, kterými byl pověřen v souvislosti s činností spolku, odpovídá za správnost vyhotovených podkladů a pohybů peněz.

Čl. VI Orgány spolku

1. Orgány spolku tvoří valná hromada, výbor a revizní komise.

Čl. VII Valná hromada spolku

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
2. Zasedání valné hromady svolává výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, pozvánkou zaslanou na emailové adresy členů spolku ve lhůtě alespoň dva týdny před konáním zasedání valné hromady. Výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to písemně požádá nejméně polovina členů spolku.
3. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku;
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné nadcházející období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční účetní závěrku hospodaření;
c) volí na dobu jednoho roku členy výboru a revizní komise;
d) odvolává členy výboru a revizní komise;
e) pověřuje výbor plněním úkolů k naplňování účelu spolku;
f) rozhoduje o zrušení členství členů spolku;
g) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací, nebo o jeho přeměně.
4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se usnášeníschopné zasedání valné hromady téhož dne o hodinu později za jakéhokoliv počtu účastníků. Tato situace se uvede v zápise z valné hromady.
5. Valná hromada rozhoduje na svém zasedání na základě hlasování. Hlasovací právo členů spolků je rovné. O změně stanov spolku nebo o zrušení spolku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů spolku, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.
6. Člen spolku může být při účasti a hlasování na valné hromadě zastoupen jiným členem spolku na základě písemné plné moci.

Čl. VIII Výbor

1. Výbor je statutárním kolektivním orgánem spolku. Výbor za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výbor má nejméně pět členů. Funkční období členů výboru je jednoleté.
3. Členy výboru volí, případně odvolává, valná hromada spolku na svém zasedání z členů spolku.
4. V případě, že počet členů výboru klesne pod čtyři, je výbor povinen svolat zasedání valné hromady, která zvolí náhradní členy výboru pro zbytek funkčního období. V případě, že výbor zasedání valné hromady k volbě náhradních členů výboru nesvolá, proběhne volba náhradních členů na nejbližším zasedání valné hromady.
5. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady v souladu s úkoly, kterými jej pověří valná hromada.
6. Výbor svolává jeho předseda, nebo v jeho nepřítomnosti hospodář, nejméně dvakrát ročně.
7. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a hospodáře spolku, přičemž souběh funkcí předsedy a hospodáře není možný. Při rovnosti hlasů nemá předseda rozhodující hlas;
b) koordinuje činnost spolku;
c) svolává zasedání valné hromady nejméně dva týdny před jejím konáním;
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady;
e) rozhoduje o přijetí člena spolku a může valné hromadě navrhnout vyloučení člena spolku;
f) spravuje finance spolku a vede účetní evidenci spolku v souladu s obecně závaznými právními předpisy, případně takovým vedením účetní evidence pověří jinou osobu s dostatečnou odbornou kvalifikací;
g) každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky;
h) spolupracuje při své činnosti s revizní komisí a předkládá jí dokumenty k připomínkám a kontrole před tím, než je předloží valné hromadě.
8. Předseda a hospodář výboru zastupují spolek navenek a jednají za spolek každý sám, a to ve všech záležitostech spolku.
9. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina všech jeho aktuálních členů.
10. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
11. Jestliže se přes opakované, nejméně trojí svolání v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.

Čl. IX Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolní komisí spolku. Revizní komise za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
2. Revizní komise má nejméně tři členy. Funkční období členů revizní komise je jednoleté.
3. Členy revizní komise volí, případně odvolává, valná hromada spolku na svém zasedání z členů spolku.
4. Člen revizní komise nemůže být současně členem výboru.
5. Revizní komise si ze svého středu zvolí předsedu revizní komise. Při rovnosti hlasů nemá předseda rozhodující hlas.
6. Členové komise se mohou účastnit jednání výboru, pokud o to požádají.
7. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje jak výbor, tak valnou hromadu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
8. Kontrolu provádí revizní komise nejméně dvakrát ročně. Závěry své činnosti přijímá revizní komise nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy revizní komise.
9. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Čl. X Zásady hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku spolku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických osob a právnických osob;
b) výnosy majetku;
c) příjmy z činností při naplňování účelu spolku.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. XI Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady nebo rozhodnutím soudu.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XII Závěrečná ustanovení

Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z řad dlouhodobě neaktivních členů spolku a z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí se stanovami a účelem spolku.
Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou, konanou dne 30. 4. 2016 ve Svojanově u Poličky a je možné je měnit pouze na základě rozhodnutí valné hromady.
 
 
 
TOPlist