Smluvní podmínky LDT Svojanov 2022

1. Pořadatel přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání tábora a přebírá na tuto dobu za dítě zodpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání tábora pouze jeho zákonným zástupcům uvedeným v přihlášce na tábor, popř. osobě písemně zmocněné zákonným zástupcem podepsaným na přihlášce na tábor.

2. Zákonný zástupce souhlasí s tím, že převezmeme dítě v době trvání tábora neprodleně zpět po výzvě hlavního vedoucího v těchto případech:
- zhorší-li se zdravotní stav dítěte tak, že léčení nebude vhodné v prostorách areálu tábora,
- bude-li zjištěno, že dítě je těžký enuretik,
- nebude-li dítě respektovat Táborový řád a pokyny výchovných pracovníků,
- dítě svévolně opustí areál tábora,
- dítě bude užívat, přechovávat nebo donášet do tábora cigarety, alkoholické nápoje nebo jiné omamné a jinak nebezpečné látky,
- bude-li dítě svou agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečné ostatním účastníkům tábora,
- bude-li dítěti prokázána krádež nebo úmyslné poškození cizího majetku,
- bude-li dítě po večerce na cizí chatce.
V případě vyloučení dítěte z tábora z výše uvedených důvodů hradí zákonný zástupce veškeré náklady spojené s ukončením pobytu. Pořadatel nevrací odpovídající část účastnického poplatku. V případě rozhodnutí hlavního vedoucího tábora o ukončení pobytu dítěte zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin od oznámení.

3. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody na majetku pořadatele nebo dalších účastníků tábora, které dítě způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

4. Při příjezdu na tábor je nutné, aby zákonní zástupci nebo doprovod dítěte odevzdali tyto doklady (bez nich nebude dítě na tábor přijato):
- průkazka zdravotní pojišťovny (stačí kopie),
- platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (ne starší 2 let),
- řádně vyplněné a podepsané „Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti“ (ne starší 1 dne).

5. Dítě nemusí být přijato na tábor v případě zjištění infekční nemoci či pedikulózy (vši).

6. Dítě je závazně přihlášeno až po potvrzení rezervace z naší strany a zaplacení zálohy 1000,- Kč do 31.1.2022 (nebo ve lhůtě 1 měsíce po přihlášení pro děti přihlášené v roce 2022).
Doplatek musí být uhrazen nejpozději do 30.4.2022. Při pozdějším přihlášení (po 30.4.2022) potom do 14 dnů od potvrzení rezervace z naší strany, nejpozději však v den příjezdu dítěte na tábor.
Pokud tyto podmínky nebudou dodrženy, bude rezervace zrušena a přihláška stornována.

7. Finanční spoluúčast zákonných zástupců za objednaný autobus (pouze 1.termín) činí 660 Kč. Platba se provádí převodem na náš účet rovněž do 30.4.2022. Při odhlášení z dopravy po 30.4.2022 platbu nemůžeme vrátit, pokud se nenajde náhradník.

8. Storno poplatky:
- při odhlášení nejpozději 60 dnů před začátkem tábora bez stornovacích poplatků (platba bude vrácena),
- při odhlášení nejpozději 3 dny před začátkem vrácení stravného ve výši 1400 Kč. Pokud zajistíte náhradníka, bude platba vrácena celá. Náhradník musí být s ohledem na věk a pohlaví schválen vedením tábora,
- v případě dřívějšího odjezdu z tábora (či pozdějšího příjezdu na tábor) se vrací pouze poměrná část stravného (100 Kč za den).

9. Zákonný zástupce souhlasí s tím, že z důvodu prevence krádeží a ztrát budou finanční hotovost a mobilní telefony uloženy v trezoru a vydávány dětem podle potřeby (v polední pauze). Za cennosti neuložené do trezoru neručíme. Zákonný zástupce souhlasí s tím, že z důvodu bezpečnosti budou dětem odebrány nože a jiné nebezpečné či cenné předměty. Tyto budou vydávány dětem k použití jen v případě potřeby při organizované činnosti.

10. Zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s Táborovým řádem a Organizačními pokyny.
 
 
 
TOPlist